Skip to Content

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Putten Op z’n Kop: de onderneming welke is gedefinieerd in artikel 2 van deze algemene voorwaarden;
 2. Bezoeker: de (rechts)persoon die één of meerdere Tickets koopt en/of Putten op z’n Kop bezoekt;
 3. Consument: de Bezoeker die niet handelt in uitoefening van diens bedrijf of beroep;
 4. Overeenkomst: elke afspraak tussen Putten op z’n Kop en Bezoeker tot het verlenen van Diensten en/of het leveren van Tickets door Putten op z’n Kop aan Bezoeker;
 5. Partij(en): Bezoeker en Putten op z’n Kop tezamen of ieder als individuele contractspartij;
 6. Schriftelijk: berichtgeving per e-mail of per post;
 7. Derde(n): andere natuurlijke of rechtspersonen die geen onderdeel uitmaken van de Overeenkomst;
 8. Ticket: het door Bezoeker gekocht toegangsticket voor het Event;
 9. Dienst(en): het organiseren van Events en het verkopen van Tickets;
 10. Bestelling: de door de Bezoeker bestelde Tickets;
 11. Event: het evenement georganiseerd door Putten op z’n Kop waarvoor Bezoeker Ticket(s) heeft gekocht.

 

Artikel 2. Identiteit van Putten op z’n Kop

Naam bedrijf: Stichting Putten4Events.

 

Artikel 3. Algemene bepalingen

 1. Deze algemene voorwaarden en het reglement als genoemd in bijlage I (huisregels), zijn van toepassing op elk aanbod en alle (rechts)handelingen van Putten op z’n Kop en op elke tot stand gekomen Overeenkomst tussen Putten op z’n Kop en Bezoeker.
 2. Indien de Overeenkomst elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de Overeenkomst wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Bezoeker ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Bezoeker op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Bezoeker langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 3. Tenzij uitdrukkelijk anders en Schriftelijk is overeengekomen, is de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uitgesloten.
 4. Afwijkingen of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen.
 5. Indien Putten op z’n Kop niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, dan betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Putten op z’n Kop in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
 6. Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling van deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, dan komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft de inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.
 7. Putten Op z’n Kop is gerechtigd om voor de uitvoering van de Overeenkomst Derden in te schakelen.
 8. De werking van artikel 7:404 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.

 

Artikel 4. Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, dan wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden Tickets. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Bezoeker mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten omtrent bijvoorbeeld weergegeven bedragen binden Putten op z’n Kop niet.
 3. Een samengestelde prijsopgave verplicht Putten op z’n Kop niet tot het verrichten van een gedeelte van de Overeenkomst tegen een overeenkomstig deel van het opgegeven bedrag.

 

Artikel 5. De Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Bezoeker van het aanbod en het voldoen aan de betaling en de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien Bezoeker niet of niet tijdig de betaling voldoet, dan heeft Putten op z’n Kop het recht om toegang tot het Event te weigeren.
 3. Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden of een Overeenkomst nietig blijkt te zijn of vernietigd wordt, dan tast dit niet de geldigheid van de gehele algemene voorwaarden of Overeenkomst aan. Partijen treden in overleg teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.
 4. Putten Op z’n Kop behoudt zich het recht voor om, geen uitvoering te geven aan een gesloten Overeenkomst of een Bestelling te weigeren zonder opgave van redenen, bijvoorbeeld indien zij gerede twijfel of informatie heeft dat Bezoeker niet aan zijn (financiële) verplichtingen zal (kunnen) voldoen. Indien Putten op z’n Kop weigert, dan zal zij Bezoeker binnen een redelijke termijn na het sluiten van de Overeenkomst Schriftelijk van de weigering op de hoogte stellen.
 5. Afgesproken (op)leveringstermijnen zijn altijd indicatieve termijnen. De termijnen voor (op)levering zijn geen fatale termijnen. Overschrijding van een termijn geeft de Bezoeker dus geen recht op schadevergoeding.
 6. Putten Op z’n Kop houdt zich daarnaast het recht voor om persoonsgegevens op te slaan en te gebruiken voor promotionele en/of marketing -doeleinden. Bezoeker verklaart door het kopen van het Ticket op voorhand, dan wel het betreden van het terrein, dat hij met dit gebruik c.q. deze verwerking akkoord is.
 7. Voor zover niet anders is bepaald in de Overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de Bezoeker verschuldigde bedragen direct bij het bestellen van het Ticket te worden voldaan.
 8. Het is Bezoeker verboden om, zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van Het Evenement, Tickets aan Derde(n) met commerciële doeleinden te verstrekken of beschikbaar te stellen tegen verhoogde prijzen (meer dan 20% van de originele waarden) en/of in grote hoeveelheden.

 

Artikel 6. Uitsluiting herroepingsrecht

 1. Het herroepingsrecht is op grond van artikel 6:230p (onderdeel e) van het Burgerlijk Wetboek uitdrukkelijk uitgesloten voor de verkoop van Tickets.

 

Artikel 7. Annulering

 1. Putten Op z’n Kop behoudt zich het recht voor het Event te annuleren. In dat geval zal Putten op z’n Kop in beginsel een nieuwe datum bekend maken waarop het Event alsnog plaatsvindt. Restitutie van de Tickets is daarmee in beginsel niet mogelijk, de oude Tickets zullen alsdan geldig zijn voor het nieuwe Event waardoor de Bezoeker geen nadeel ondervindt van deze annulering.

 

Artikel 8. Aansprakelijkheid

In geval Bezoeker een Consument is:

 1. De totale aansprakelijkheid van Putten op z’n Kop is beperkt tot vergoeding van schade tot maximaal het bedrag van het voor die Overeenkomst bedongen honorarium (exclusief btw). In geen geval zal de totale vergoeding voor schade meer bedragen dan het door de aansprakelijkheidsverzekering van Putten op z’n Kop uit te keren bedrag.
 2. Niet beperkt is de aansprakelijkheid van Putten op z’n Kop voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Putten op z’n Kop.

In geval Bezoeker handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf:

 1. Putten Op z’n Kop is niet aansprakelijk voor indirecte en directe schade. Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van Putten op z’n Kop voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Putten op z’n Kop.
 2. Indien Putten op z’n Kop in een concreet geval toch aansprakelijk gesteld kan worden, ongeacht hetgeen bepaald is in dit artikel, zal de totale aansprakelijkheid van Putten op z’n Kop beperkt zijn tot vergoeding van schade tot maximaal het bedrag van het voor die overeenkomst bedongen honorarium (exclusief btw).
 3. De hoogte van de schadevergoeding zal nimmer meer bedragen dan het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van Putten op z’n Kop uitkeert.
 4. Onder directe schade wordt verstaan:
  1. redelijke kosten die Bezoeker zou moeten maken om de prestatie van Putten op z’n Kop aan de Overeenkomst te laten beantwoorden; deze vervangende schade wordt echter niet vergoed indien de Overeenkomst door of op vordering van Bezoeker wordt ontbonden;
  2. redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze algemene voorwaarden;
  3. redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade voor zover Bezoeker aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van schade in de zin van deze algemene voorwaarden.
 5. Bezoeker vrijwaart Putten op z’n Kop voor eventuele aanspraken van Derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden.

Algemene bepalingen omtrent aansprakelijkheid:

 1. Het betreden van het Event is op eigen risico. Putten op z’n Kop is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal en/of schade aan of van bezittingen.
 2. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Bezoeker de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan Schriftelijk bij Putten op z’n Kop meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Putten op z’n Kop vervalt door het enkele verloop van 12 (twaalf) maanden na het ontstaan van de vordering.
 3. Putten Op z’n Kop is niet aansprakelijk voor schade toegebracht door hulppersonen als bedoeld in artikel 6:76 van het Burgerlijk Wetboek.
 4. Putten Op z’n Kop is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Putten op z’n Kop is uitgegaan van door Bezoeker verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens of indien Bezoeker deze gegevens te laat heeft opgeleverd.
 5. Putten Op z’n Kop is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor diefstal, fraude, (onrechtmatige) kopieën en/of verlies van Tickets voor zover dit niet aan hem kan worden toegerekend. Bij verlies, diefstal of misbruik kan de Bezoeker geen aanspraak maken op een vervangend Ticket.

 

Artikel 9. Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 van het Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Putten op z’n Kop in de nakoming van enige verplichting jegens Bezoeker niet aan Putten op z’n Kop kan worden toegerekend in geval van een van de wil van Putten op z’n Kop onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens Bezoeker geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Putten op z’n Kop kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden mede gerekend wanprestaties van toeleveranciers of andere Derden, (stroom)storingen, computervirussen, extreme weersomstandigheden, brand(gevaar), (dreigend) oorlogsgevaar, pandemieën, epidemieën, quarantaines, ziekte (van artiesten), arbeidsongeschiktheid (van artiesten), afzeggingen van artiesten, stakingen, maatregelen van overheidswege (waaronder begrepen maatregelen in het kader van Covid-19) en het defect gaan van apparatuur en/of rijwielen en apparatuur waarmee de producten vervoerd dan wel gemonteerd moeten worden. Putten op z’n Kop heeft in dat geval het recht het Event te ontruimen, verplaatsen (zowel data als locaties) of te annuleren, zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn.
 2. Indien zich een situatie als bedoeld in lid 1 van dit artikel voordoet als gevolg waarvan Putten op z’n Kop niet aan zijn verplichtingen jegens de Bezoeker kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang Putten op z’n Kop niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Bij verplaatsing van het Event, worden de Tickets omgezet naar Tickets voor het nieuw geplande Event.
 3. Indien de overmachtsituatie 30 (dertig) kalenderdagen heeft geduurd, hebben beide Partijen het recht de Overeenkomst Schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Putten op z’n Kop is in dat geval niet gehouden tot vergoeding van enige schade, ook niet als Putten op z’n Kop als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

 

Artikel 10. Het Event

 1. Het Ticket/ de Tickets zullen worden verzonden naar het door Bezoeker bekend gemaakte e-mailadres. Bezoeker is zelf verantwoordelijk voor het invullen van het juiste e-mailadres. Indien door toedoen van Bezoeker het Ticket/ de Tickets worden verzonden naar een onjuist e-mailadres, dan komt dit voor rekening en risico van Bezoeker. Putten op z’n Kop is niet gehouden tot vergoeding van enige schade of restitutie van het aankoopbedrag van het Ticket/ de Tickets.
 2. Toegang tot het Event is alleen mogelijk op vertoon van een geldig en niet eerder gescand Ticket. Bezoeker dient er  zorg voor te dragen dat het Ticket goed leesbaar wordt aangeboden bij de ingang van het Event.
 3. Alleen personen vanaf 18 jaar zullen worden toegelaten op het Event. Bezoeker kan om legitimatie worden gevraagd. Bezoeker is verplicht een legitimatiebewijs bij te hebben. Heeft Bezoeker geen (geldige) legitimatie bij zich, of wordt er getwijfeld aan de legitimiteit van de legitimatie, dan kan Putten op z’n Kop Bezoeker de toegang tot het Event weigeren, zonder dat de Bezoeker aanspraak kan maken op een restitutie van de  Ticketprijs, dan wel enige (andere) vorm van schadevergoeding.
 4. Indien toegang tot het Event wordt geweigerd, bijvoorbeeld omdat Bezoeker de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt of omdat een sterk vermoeden aanwezig is dat Bezoeker onder invloed is van verdovende middelen, heeft Bezoeker geen recht op restitutie of vergoeding van enige schade.
 5. Indien Bezoeker in strijd handelt met een van de voorwaarden zoals opgenomen in onderhavige algemene voorwaarden heeft Putten op z’n Kop het recht het Ticket ongeldig te verklaren en/of de Bezoeker het recht tot het Event te ontzeggen zonder dat de Bezoeker aanspraak kan maken op een restitutie van de  Ticketprijs, dan wel enige (andere) vorm van schadevergoeding.
 6. Putten Op z’n Kop streeft ernaar dat het programma van het Event zoveel mogelijk volgens het aangekondigde schema zal worden uitgevoerd. Het kan echter voorkomen dat dit niet het geval is. Putten op z’n Kop is niet aansprakelijk voor afwijkingen van het programma, waaronder uitdrukkelijk mede begrepen de duur van het programma.
 7. Consumptiemunten welke Bezoeker heeft gekocht op het Event zijn alleen geldig gedurende het Event. De consumptiemunten kunnen niet worden ingewisseld voor contanten of op een andere manier worden geretourneerd.

 

Artikel 11. Privacy & Veiligheid

 1. Tijdens het Event zullen er verschillende partijen gebruik maken van film- en fotoregistratie. Door het Event te betreden geven de Bezoekers automatisch toestemming voor registratie en gebruik van de media door Putten op z’n Kop en haar mediapartners en accepteren de bezoekers deze algemene voorwaarden.
 2. Met uitzondering van (semi)professionele apparatuur, is het Bezoekers toegestaan om een digitale camera mee te nemen. De organisatie is niet aansprakelijkheid voor enige schade, het kwijtraken, diefstal of verlies aan dergelijke apparaten.
 3. De organisatie heeft beveiligingspersoneel op en rond het terrein lopen. Er is ook een professionele EHBO-post aanwezig op het terrein. Beveiligingspersoneel is aanwezig ten behoeve van de Bezoekers. Bezoekers stemmen bij betreding van het Event in met het feit dat zij gefouilleerd worden en dienen hier ten alle tijde aan mee te werken.
 4. Bezoeker dient zich te houden aan het reglement (Bijlage I). Indien Bezoeker zich niet aan het reglement houdt, heeft Putten op z’n Kop het recht Bezoeker van het Event te verwijderen of de toegang tot het Event te weigeren, zonder dat Putten op z’n Kop daartoe schadeplichtig is en dat er recht op restitutie ontstaat.

 

Artikel 12. Klachten

 1. Bezoeker kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, indien hij niet binnen 48 (achtenveertig) uur na afloop van het Event bij Putten op z’n Kop terzake heeft geprotesteerd.
 2. De Bezoeker dient  zijn klacht schriftelijk en deugdelijk gemotiveerd via het e-mailadres van Putten op z’n Kop dat op diens website vermeld staat of via het contactformulier op de website van Putten op z’n Kop in te dienen.
 3. De Bezoeker dient Putten op z’n Kop in ieder geval 4 (vier) weken de tijd te geven om een voorstel te doen om tot een oplossing te komen.
 4. Indien een klacht niet binnen de in de voorgaande leden vermelde termijn aan Putten op z’n Kop is gemeld, dan wordt de Dienst en/of het Ticket geacht aan de Overeenkomst te beantwoorden en conform de Overeenkomst te functioneren.

 

Artikel 13. Toepasselijk recht

 1. Op Overeenkomsten tussen Putten op z’n Kop en Bezoeker, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen tussen Partijen zullen zoveel mogelijk door middel van goed overleg tot een oplossing worden gebracht. Alle geschillen tussen Bezoeker en Putten op z’n Kop zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Putten op z’n Kop gevestigd is.

 

Artikel 14. Wijziging of aanvulling

 1. Putten Op z’n Kop is gerechtigd om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. In dat geval zal Putten op z’n Kop Bezoeker tijdig op de hoogte stellen van de wijzigingen of aanvullingen.
 2. Tussen deze kennisgeving en de inwerkingtreding van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden zullen minimaal 30 (dertig) dagen zitten.
 3. Indien de wijziging Putten op z’n Kop de bevoegdheid geeft een prestatie te verschaffen die wezenlijk van de toegezegde prestatie afwijkt, dan heeft Consument het recht de gewijzigde voorwaarden te weigeren dan wel de Overeenkomst te ontbinden.

 

HOOFDSTUK II – VERWERKERSOVEREENKOMST BEPALINGEN

 

Artikel 15. Verwerking Persoonsgegevens

 1. Mocht Putten op z’n Kop aangemerkt worden als verwerker zoals bedoeld in artikel 4 lid 8 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), dan kwalificeren de artikelen 15 tot en met 19 van deze algemene voorwaarden als afspraken die gemaakt moeten worden conform artikel 28 lid 3 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
 2. Putten Op z’n Kop zal ten behoeve van de Bezoeker persoonsgegevens verwerken. Putten op z’n Kop verwerkt onder andere de persoonsgegevens van klanten van Bezoeker, zoals: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en diens e-mailadres.
 3. Dergelijke persoonsgegevens vallen nimmer onder het eigendom van Putten op z’n Kop. Gegevens die de Bezoeker verstrekt, blijven eigendom van de Bezoeker.
 4. Putten Op z’n Kop zal de persoonsgegevens niet langer dan voor de duur van de Overeenkomst verwerken, tenzij Bezoeker hiertoe uitdrukkelijk Schriftelijk opdracht heeft gegeven.
 5. Indien bepaalde persoonsgegevens naar het oordeel van de Bezoeker niet langer bewaard mogen of behoeven worden, dan zal Putten op z’n Kop op Schriftelijk verzoek van Bezoeker, onverwijld de betreffende door Bezoeker gespecificeerde persoonsgegevens vernietigen en aan Bezoeker Schriftelijk verklaren dat zij dit heeft uitgevoerd.

 

Artikel 16. Uitvoeringsverwerking

 1. Putten Op z’n Kop is slechts verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens welke in het kader van de aangeboden Diensten worden verwerkt onder de in deze algemene voorwaarden gestelde voorwaarden. Voor de overige verwerkingen van persoonsgegevens, waaronder de verzameling van persoonsgegevens door Bezoeker en/of Derden is Putten op z’n Kop uitdrukkelijk niet verantwoordelijk, tenzij deze Derde door Putten op z’n Kop is aangesteld.
 2. Putten Op z’n Kop zal, tenzij hiervoor uitdrukkelijke voorafgaande Schriftelijke toestemming heeft gekregen van Bezoeker en voldaan wordt aan wettelijke vereisten, geen persoonsgegevens verwerken in landen buiten de Europese Economische Ruimte (‘EER’). Doorgifte van persoonsgegevens naar landen buiten de EER die geen passend beschermingsniveau hebben is verboden. Putten op z’n Kop stelt Bezoeker onmiddellijk Schriftelijk op de hoogte van alle geplande permanente of tijdelijke doorgiftes van persoonsgegevens naar een land buiten de EER en zal pas uitvoering geven aan de doorgifte(s) na Schriftelijke toestemming van Bezoeker.
 3. Putten Op z’n Kop zal de persoonsgegevens betreffende Bezoeker gescheiden houden van de persoonsgegevens die zij voor zichzelf of namens Derden verwerkt
 4. Putten Op z’n Kop zal de persoonsgegevens op behoorlijke en zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de op Putten op z’n Kop rustende verplichtingen op grond van de privacywetgeving, waaronder Europese Verordeningen en de AVG, verwerken.

 

Artikel 17. Beveiliging

 1. Putten Op z’n Kop zal conform artikel 32 AVG alle passende technische en organisatorische maatregelen treffen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen zullen, gelet op de daarmee gemoeide kosten en de stand van de techniek, overeenstemmen met de aard van de te verwerken persoonsgegevens.
 2. Putten Op z’n Kop spant zich ervoor in om inbreuken op de beveiliging met betrekking tot de persoonsgegevens zoveel mogelijk te voorkomen, te detecteren en in voorkomende gevallen daartegen actie te ondernemen.

 

Artikel 18.  Meldplicht

 1. In het geval van een beveiligingslek en/of een datalek zoals bedoeld in de Wet meldplicht datalekken zal Putten op z’n Kop Bezoeker daarover redelijkerwijs zo spoedig mogelijk informeren.
 2. De meldplicht behelst in ieder geval het melden van het feit dat er een lek of incident is geweest, als de (vermeende) oorzaak van het lek of het incident, het vooralsnog bekende en/of te verwachten gevolg en de (voorgestelde) oplossing.
 3. Bezoeker zal, indien naar haar oordeel noodzakelijk, betrokkenen en andere Derden waaronder de Autoriteit Persoonsgegevens informeren over een datalek of andere incidenten.
 4. Het is Putten op z’n Kop niet toegestaan rechtstreeks informatie te verstrekken over een datalek of andere incidenten aan Betrokkenen of andere Derden, behoudens voor zover Putten op z’n Kop daartoe wettelijk verplicht is of toestemming heeft verkregen van de Bezoeker.

 

Artikel 19. Inspectie

 1. Putten op z’n Kop staat toe dat Bezoeker de naleving van de beveiligingsmaatregelen door Putten op z’n Kop inspecteert of dat op verzoek van Bezoeker de verwerkingsfaciliteiten van Putten op z’n Kop door een aangewezen onderzoeksinstantie worden geïnspecteerd.
 2. Bezoeker zal alle kosten, vergoedingen en onkosten in verband met de Inspectie betalen, met inbegrip van redelijke door Putten op z’n Kop gemaakte interne kosten.
 3. Bezoeker zalPutten op z’n Kop een exemplaar van het rapport van de Inspectie verstrekken.

 

Bijlage I – Reglement

Door het betreden van het Event-terrein of het kopen van een Ticket ga je akkoord met onze huisregels. Bij (een redelijk vermoeden van) overtreding van de huisregels behoudt Putten op z’n Kop zich het recht voor om de toegang tot het Event te weigeren en het Ticket ongeldig te verklaren, zonder dat de Bezoeker daarbij recht heeft op restitutie van het aankoopbedrag of schadevergoeding anderszins. Indien de toegang wordt geweigerd/ontzegd, dan dient de Bezoeker direct het terrein te verlaten.

Elke Bezoeker wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van deze huisregels. Mocht je vragen, twijfels of opmerkingen hebben, neem dan contact op met de organisatie.

 

Algemeen

Putten Op z’n Kop, dan wel de personen die voor deze organisatie werkzaam zijn, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële schade, die Bezoekers van het Event kunnen ondervinden.

Het programma van het Event is uitdrukkelijk onder voorbehoud. De organisatie van Putten op z’n Kop behoudt zich het recht voor het programma te wijzigen, zonder dat de Bezoeker daarbij recht heeft op restitutie van het aankoopbedrag of schadevergoeding anderszins.

 

Huisregels

 • Voor Putten op z’n Kop geldt een leeftijdsgrens van 18 jaar oud. Bezoekers zijn verplicht zich te kunnen legitimeren conform de wettelijke identificatieplicht. Indien geen legitimatiebewijs getoond kan worden dan zal de toegang tot het Event geweigerd worden.
 • De Nederlandse overheid heeft bepaald dat op alle festivals en evenementen de “Zero Tolerance” regeling van toepassing is, zo ook voor de Events van Putten op z’n Kop. Dit houdt in dat er geen soft- en harddrugs zijn toegestaan op het terrein. Het gebruik of het voorhanden hebben van lachgas is tevens verboden in en om het evenemententerrein.
 • Om toegang te krijgen tot de Events, dient de Bezoeker in het bezit te zijn van een geldig entreebewijs. Tickets zijn verkrijgbaar via onze online ticketshop en aan de kassa.
 • Eenmaal gekochte kaarten worden niet teruggenomen. Doorverkoop van kaarten aan Derden met het oogmerk om winst te behalen is verboden.
 • Het is verboden het evenemententerrein onder invloed van drugs of na een overmatig gebruik van alcohol te betreden. Indien dit wordt geconstateerd, dan zal de toegang tot het Event worden geweigerd.
 • Iedere Bezoeker kan bij het betreden van het Event worden gecontroleerd door een veiligheidsmedewerker. Het is toegestaan om te verzoeken de controle door een medewerker van hetzelfde geslacht uit te laten voeren. Het weigeren van de controle heeft tot gevolg dat de toegang tot het Event wordt geweigerd, zonder de teruggave van de Ticketprijs of schadevergoeding anderszins. Deze controle dient ter bescherming van alle Bezoekers, medewerkers en artiesten in verband met de algemene veiligheid.
 • Aanwijzingen en instructies van het (beveiligings)personeel dienen direct opgevolgd te worden. Bij agressief gedrag volgt directe verwijdering en eventuele overdracht aan de politie.
 • Het dragen van nationalistische en/of politieke uitingen in kleding is verboden. Ook voetbalshirts zijn niet toegestaan. Hierop zal worden gecontroleerd bij de ingang. Putten op z’n Kop behoudt zich het recht voor om de toegang tot het Event te ontzeggen, wanneer zij van mening is dat er niet aan bovengenoemde kledingvoorschriften wordt voldaan.
 • Het is verboden om het Event met het volgende te betreden: softdrugs, harddrugs, etenswaren, (alcoholische) dranken, glaswerk, (plastic) flessen, blikje, (huis)dieren, voorwerpen met discriminerende en/of provocerende teksten en/of uitingen, slag-, steek, vuur- of stootwapens of andere voorwerpen die als wapen zouden kunnen worden aangewend, voorwerpen die de veiligheid, gezondheid of welzijn van de Bezoekers negatief kunnen beïnvloeden, spuitbussen, verstuivers, vuurwerk, fakkels, professionele video, audio, opname en fotoapparatuur (hieronder wordt niet verstaan digitale compacte camera’s en mobiele telefoons met foto camera functie). Dit alles op straffe van inbeslagname en/of aangifte.
 • Het is verboden handel te drijven op en rond het evenemententerrein zonder toestemming van Putten op z’n Kop.
 • Op het Event zijn kluisjes aanwezig. Bezoekers zijn zelf verantwoordelijk voor hun spullen. Putten op z’n Kop kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, vernieling en/of het kwijtraken van spullen. Putten op z’n Kop adviseert om geen waardevolle spullen mee te nemen naar een Event en/of achter te laten in de auto.
 • Dranken en eten kunnen worden betaald met de hiervoor aangestelde munten. Munten zijn verkrijgbaar bij de kassa’s, waar zowel contant kan worden betaald, als met pinpas.
 • Eenmaal gekochte consumptiemunten zijn alleen voor de betreffende editie van het Event geldig, deze munten kunnen derhalve niet op een latere editie worden ingewisseld. De munten kunnen tevens niet worden ingewisseld voor gelden na afloop van het Event.
 • Op het Event zijn voldoende (mobiele) toiletten aanwezig, welke gratis toegankelijk zijn. Het is niet toegestaan om met meerdere Bezoekers tegelijk 1 toiletcabine te betreden. Wildplassen is verboden en bij constatering zal de Bezoeker van het Event worden verwijderd.
 • Op het Event is een uitgebreide EHBO-post aanwezig. Hier kun je terecht voor ernstige gevallen, maar ook voor de kleine dingen zoals pleister of tape. Daarnaast zullen de medewerkers van de EHBO de gasten nauwlettend in de gaten houden op onwel wordingen en ongeregeldheden. Volg ten alle tijde de instructies van onze medewerkers en hulpverlenende instanties op.
 • Omdat de EHBO ook niet alles in haar eentje kan doen wordt ook van de Bezoekers verwacht dat zij verstandig omgaan met zichzelf en elkaar. Houd elkaar in de gaten en doe geen gekke dingen. Mocht er iets aan de hand zijn, schakel dan direct de hulp in van de EHBO of de organisatie van Putten op z’n Kop.
 • Iedere Bezoeker geeft bij het betreden van het Event de toestemming voor het maken van video-, foto- en geluidsopnamen waar de Bezoeker mogelijk in of op voor zal komen. De organisatie gebruikt deze opnamen voor promotionele doeleinden.
 • Het is verboden om podia, tenten, bouwwerken, hekken of andere objecten van de locatie van het Event te beklimmen of beschadigen. Het is tevens niet toegestaan om voorwerpen en/of objecten van het Event mee te nemen.
 • In alle tenten van Putten op z’n Kop en in alle toiletcabines of andere inrichtingen op het Event terrein geldt een algeheel rookverbod. Het is wel toegestaan om te roken in de buitenlucht.
 • Betreding van het Event terrein geschiedt op eigen risico. Putten op z’n Kop dan wel de medewerkers die voor de organisatie werkzaam zijn kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële schade dan wel immateriële schade die de Bezoeker(s) van het Event noch binnen, noch buiten het Event of het terrein mochten ondervinden.
 • In situaties waar de huisregels niet in voorzien, beslist de organisatie van Putten op z’n Kop over de mogelijk te nemen maatregelen. De beslissing hieromtrent is bindend.