Skip to Content

Huisregels

Om het evenement zo veilig mogelijk te laten verlopen heeft de organisatie regels opgesteld.  Bij betreding van de evenementen locatie gaat de bezoeker automatisch akkoord met deze huisregels.  Aanwijzingen van het personeel of de daarvoor bevoegde personen aanwezig namens de Stichting Putten4Events, die verband houden met de huisregels, dienen op het terrein en in de directe omgeving te allen tijde stipt opgevolgd te worden.

 

Algemeen

 • Stichting Putten4Events, dan wel de personen hiervoor werkzaam, kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel en/of materiële schade, die bezoekers van het evenement of locatie kunnen ondervinden.
 • Het programma is onder voorbehoud. De organisatie behoudt zich het recht voor het programma te wijzigen.
 • Honden en andere huisdieren zijn verboden.

 

Programma

 • Het programma van dit evenement is met zorg samengesteld. Ondanks de zorgvuldigheid kan het voorkomen dat het programma door bijvoorbeeld ziekte moet worden aangepast. Daar waar mogelijk passen we het programma zo goed mogelijk aan zodat het aansluit bij het vooraf vastgestelde programma.

 

Leeftijd

 • Voor het feest geldt een leeftijdsgrens van 18 jaar en ouder.  Om toegang te krijgen tot het evenement bent u in het bezit van een geldig entreebewijs en een geldig legitimatie bewijs. Tijdens het evenement kan op verzoek ten alle tijden verzocht worden nogmaals u legitimatie bewijs te tonen. Wanneer u het terrein verlaat en u komt voorbij de toegang, dan vervalt uw toegangsbewijs en kan en zal u niet meer worden toegelaten.

 

Zero tolerance drugsbeleid

 • Putten op z’n Kop is een drugsvrij evenement en hanteert dus een zero tolerance beleid. Het is verboden om op het evenement drugs te gebruiken / in het bezit te hebben of te verhandelen. Bij constatering hiervan zullen de personen die zich hier schuldig aan maken van het evenementen terrein verwijderd worden. De personen en goederen dragen we over aan de politie.

 

Toegang onder invloed

 • Het is verboden het evenementen terrein onder invloed van drank en/of drugs te betreden. Indien dit wordt geconstateerd, zal de toegang worden ontzegd.
 • Bezoekers onder de leeftijd van 18 jaar worden niet toegelaten tot het evenement.

 

Toegang

 • Om toegang te krijgen tot Putten op z’n Kop dient men in het bezit te zijn van een geldig entree bewijs, en geldig legitimatiebewijs. Kaarten zijn uitsluitend via verkoop door Stichting Putten4Events te verkrijgen.
 • Eenmaal gekochte kaarten kunnen niet worden terug genomen of worden ingewisseld voor contanten.
 • Doorverkoop van kaarten aan derden met het oogpunt winst te behalen is verboden.
 • Toegangscontrole bij de entree van het evenement vindt plaats door middel van beveiliging bedrijf.
 • Om toegang te krijgen tot het evenement bent u in het bezit van een geldig entreebewijs en een geldig legitimatie bewijs.
 • Tijdens het evenement kan op verzoek ten alle tijden verzocht worden nogmaals u legitimatiebewijs te tonen.
 • Bij de toegang zullen wij incidenteel tassencontroles uitvoeren, alsmede rechtsplichtelijke fouillering en visitaties.
 • Wanneer u het terrein verlaat en u komt voorbij de toegang, dan vervalt uw toegangsbewijs en kan en zal u niet meer worden toegelaten.

 

Opvolgen aanwijzigingen en instructies

 • Aanwijzingen en instructies van medewerkers en of gemachtigden namens de stichting Putten4Events dienen direct te worden opgevolgd. (hieronder vallen ook de medewerkers van het Rode Kruis en het beveiliging bedrijf)
 • Bij agressief gedrag volgt directe verwijdering van het terrein en indien noodzakelijk overdracht aan de Politie.

 

Het is verboden het evenement met de volgende waren te betreden

 • Softdrugs, harddrugs, etenswaren, (alcoholische) dranken, glaswerk, (plastic) flessen, blikjes, (huis)dieren, voorwerpen met discriminerende en/of provocerende teksten en/of uitingen, slag-, steek-, vuur- of stootwapens of andere voorwerpen die als wapen zouden kunnen worden aangewend, voorwerpen die de veiligheid, gezondheid of het welzijn van de bezoekers negatief kunnen beïnvloeden, spuitbussen (oa. Deodorant), verstuivers (zoals parfums) , vuurwerk, fakkels, professionele video, opname en foto apparatuur (hieronder wordt niet verstaan digitale compacte camera’s en mobiele telefoons met een fotocamera functie). Dit alles op straffe van inbeslagname en/of aangifte. Het is verboden om handel te drijven op en rond het evenementen terrein zonder toestemming van de organisatie.

 

Diefstal en verlies

 • Bezoekers zijn zelf verantwoordelijk voor hun spullen. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, vernieling en/of kwijtraken van spullen. Stichting Putten4Events is niet verantwoordelijk voor verloren of gestolen goederen.
 • De organisatie adviseert om geen waardevolle spullen mee te nemen naar het evenement en/of achter te laten in de voertuigen van de bezoekers.

 

BETALEN

 • Drank en eten kan worden betaald middels contactloos betalen met een elektronisch betaalmiddel zoals pinpas of comptabele mobiele telefoon. Kredietkaarten worden hierin niet geaccepteerd.
 • Contante betalingen zijn aan de barren en bij de foodtrucks niet mogelijk. Wel is het mogelijk om contant geld op een CashCard™ te storten, bij de hiervoor bestemde loketten. Let wel, deze CashCard™ is enkel tijdens het evenement geldig.
 • Restant saldo op de CashCard™, zal niet worden geretourneerd aan het einde van het evenement.
 • Na afloop van het evenement is de CashCard™ niet meer geldig en komt het resterende saldo te vervallen.

 

TOILETTEN

 • Het is niet toegestaan met meerdere bezoekers tegelijk 1 toiletcabine te betreden. Wildplassen is verboden en bij constatering zal de bezoeker van het evenementen terrein worden verwijderd.
 • Onze toiletten worden gedurende het gehele evenement schoongemaakt door een professioneel bedrijf. Echter wijzen wij er iedereen op dat het gebruik van de toiletten op nette wijze dient te worden gedaan. Tevens verwachten we van een ieder het respect voor de medewerkers.

 

EHBO

 • Op het evenemententerrein is een EHBO-post aanwezig. De medewerkers van de EHBO zullen de gasten nauwlettend in de gaten houden op onwel worden en ongeregeldheden. Volg te allen tijde de instructies op van onze medewerkers en hulpverlenende instanties.

 

Opvang

 • Hulpdiensten, in geval van een incident en of calamiteit zullen hulpdiensten worden opgevangen door een verkeersregelaar nabij de Entree van het evenemententerrein.
 • Daarvandaan zullen ze verder begeleid worden, of kunnen rechtstreeks naar de opvang locatie. Dit is bij de EHBO post, rechts van de toegang tot het evenemententerrein.

 

Rijwielstalling

 • Fietsen dienen op de door de organisatie aangegeven plekken te worden geparkeerd en mogen niet meegenomen worden op het evenementen terrein.

 

Eigen risico

 • Betreding van het evenementen terrein geschiedt op eigen risico. Stichting Putten4Events dan wel de medewerkers die voor de organisatie actief werkzaam zijn, kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel en/of materiële schade dan wel immateriële schade die de bezoekers van de locatie noch binnen, noch buiten het terrein en/of het evenement mochten ondervinden.
 • De stichting is verzekerd voor de wettelijke aansprakelijkheid.

 

Overige situaties

 • In situaties waar de huisregels niet in voorzien, beslist de organisatie over mogelijk te nemen maatregelen. De beslissing van de organisatie hieromtrent is bindend.
 • Bij het niet naleven van de huisregels zal de toegang worden geweigerd/ontzegd.
 • Indien de toegang wordt geweigerd/ontzegd dient het evenementen terrein direct te worden verlaten. Elke bezoeker wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de huisregels.

Bij vragen, twijfels, onduidelijkheden of opmerkingen hebben, neem dan contact op met de organisatie.